အလူမီနီယမ် RIB လှေများ

 

 

အလူမီနီယံ RIB 250

အလူမီနီယံ RIB 270

အလူမီနီယံ RIB 280

US$ 450.00+

US$ 470.00+

US$ 490.00+

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 300

အလူမီနီယံ RIB 320

အလူမီနီယံ RIB 330

US$ 520.00-860.00

US$ 550.00-950.00

US$ 560.00-1000.00

 

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 340

အလူမီနီယံ RIB 360

အလူမီနီယံ RIB 380

US$ 570.00-1020.00

US$ 600.00-1100.00

US$ 650.00-1200.00

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 390

အလူမီနီယံ RIB 400

အလူမီနီယံ RIB 420

US$ 1000.00-1300.00

US$ 1050.00-1350.00

US$ 1100.00-1550.00

 

 

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 480

အလူမီနီယံ RIB 500

အလူမီနီယံ RIB 520

US$ 1750.00-2200.00

US$ 1900.00-3150.00

US$ 2100.00-3200.00

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 550

အလူမီနီယံ RIB 560

အလူမီနီယံ RIB 580

US$ 2700.00-3400.00

US$ 2800.00-3500.00

US$ 3600.00

 

 

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 590

အလူမီနီယံ RIB 600

အလူမီနီယံ RIB 620

US$ 3900.00

US$ 4100.00

US$ 4100.00-4500.00

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 640

အလူမီနီယံ RIB 650

အလူမီနီယံ RIB 660

US$ 4200.00-4800.00

US$ 4300.00-5200.00

US$ 4400.00-5300.00

 

 

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 680

အလူမီနီယံ RIB 700

အလူမီနီယံ RIB 760

US$ 4500.00-5600.00

US$ 4600.00-5900.00

US$ 8100.00-9600.00

 

 

 

အလူမီနီယံ RIB 860

အလူမီနီယံ RIB 1070

 

US$ 10000.00-11000.00

US$ 16000.00

 

မှတ်ချက်- စျေးနှုန်းသည် အလူမီနီယမ်ထည်အတွက်သာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းမှာ spec ပေါ်မူတည်ပါသည်။